PREPRAVNÝ PORIADOK

NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY

 

DOPRAMAX s.r.o., Čsl. armády 355/10, 038 51 Turčianska Štiavnička

 

vydáva podľa § 4 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave (ďalej len „zákon“)

 tento

 

 

 

PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY

(ďalej len „prepravný poriadok“)

 

 

 

 

Čl. 1

Základné ustanovenia

 

 1. Tento prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy.

 

 1. Upravuje práva a povinnosti, ako aj zodpovednosť pri preprave vecí cestným nákladným vozidlom medzi dopravcom, fyzickými osobami a právnickými osobami zúčastnenými na preprave. Stanovuje podmienky na uzatvorenie zmluvy o preprave veci podľa § 610 a nasl. Obchodného zákonníka a zmluvy o preprave nákladu podľa   § 765 a nasl. Občianskeho zákonníka. Neupravuje ceny a cenové podmienky.

 

 1. Dopravcom je spoločnosť DOPRAMAX s.r.o., Čsl. armády 355/10,                         038 51 Turčianska Štiavnička, IČO: 46 842 225, DIČ: 2023601294.

 

 

Čl. 2

Druh prevádzkovanej cestnej dopravy

 

1.      Podľa tohto prepravného poriadku dopravca vykonáva nákladnú cestnú dopravu.

 

2.      Dopravca prepravuje náklady ako:

2.1.   vozové zásielky – zásielky prepravované jednému prepravcovi (odosielateľovi alebo príjemcovi) jednou jazdou vozidla, ak bola využitá užitočná alebo celková hmotnosť vozidla alebo bez zreteľa na hmotnosť zásielky, ak:

a)      využije ložnú plochu vozidla

b)      jej prepravu vykonáva osobitnou jazdou vozidla podľa dohody s prepravcom alebo preto, že to vyžaduje povaha nákladu, prípadne vykonanie prepravy v požadovanej lehote

c)      ju nakladá alebo vykladá na dvoch alebo viacerých miestach; o jednu jazdu vozidla ide aj vtedy, ak z prevádzkových dôvodov preloží náklad na iné vozidlo.

2.2.   kusové zásielky

 

3.      Za prikládku sa považuje zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami (iných prepravcov) alebo pri takej jazde vozidla, ktorú by inak musel dopravca vykonať bez nákladu.

 

4.      Dopravca okrem iného spĺňa všeobecné povinnosti dopravcu podľa § 7 zákona.

 

Čl. 3

Rozsah poskytovaných dopravných služieb

 

 1. Dopravca vzhľadom na svoju terajšiu technickú základňu prednostne prepravuje vozové zásielky (sypké materiály), ale vykonáva tiež prepravu kusových zásielok.
 2. Prepravný poriadok neplatí pre prepravu živých zvierat, skaziteľných potravín, nebezpečných vecí a nebezpečných odpadov.

 

 

Čl. 4

Objednávanie prepravy

 

 1. Prepravca (odosielateľ alebo príjemca) si prepravu zásielky u dopravcu objednáva, a to uzatvorením zmluvy o preprave veci (nákladu) alebo objednávkou. Objednávku možno podať  písomne alebo e-mailom.

 

 1. Pokiaľ bola preprava medzi prepravcom a dopravcom dohodnutá ústne alebo telefonicky, prepravca je povinný, na požiadanie dopravcu, objednávku prepravy písomne potvrdiť. Ak k tomu nedošlo, platia ohľadom objednávky prepravy záznamy dopravcu.

 

 1. Objednávka sa nepoužíva v prípade, ak má dopravca s prepravcom uzatvorenú rámcovú zmluvu o preprave veci (nákladu).

 

 1. Objednávka prepravy musí obsahovať všetky údaje potrebné na vykonanie a vyúčtovanie prepravy, aby mohla po prijatí plniť funkciu prepravnej zmluvy, a to najmä:

a)      určenie zmluvných strán- prepravca (odosielateľ alebo príjemca) a dopravca, presné adresy, IČO, DIČ, telefón, e-mail;

b)      názov a adresa peňažného ústavu, číslo účtu;

c)      opis zásielky (množstvo, hmotnosť, rozmery, poloha, uloženie, druh, obsah a obal), spôsob nakládky a vykládky a zaobchádzanie so zásielkou (ak je to potrebné);

d)     určenie času (čas nakládky, dodaciu lehotu, čas vykládky), miesta odoslania, miesta určenia, prípadne aj žiadanú trasu cesty;

e)      druh a rozsah poškodenia zásielky, ak sa podáva na prepravu už poškodená (napr. preprava do opravy);

f)       odplatu za vykonanú prepravu (prepravné) určenú po vzájomnej dohode medzi dopravcom a prepravcom.

 

 1. Objednávka je prijatá:

a)      okamihom, keď prepravcovi došlo písomné alebo e-mailové potvrdenie dopravcu o jej prijatí;

b)      ak došlo k ústnej alebo telefonickej dohode medzi prepravcom a dopravcom o rozsahu, čase, prípadne spôsobe vykonania požadovanej prepravy.

 

 1. Ak dopravca nemôže objednávku prijať, upovedomí o tom bezodkladne prepravcu.

 

 1. Ak bola objednávka prijatá, dopravca pristaví vhodné vozidlo v termíne uvedenom v objednávke. Ak sa vyskytnú prekážky, pre ktoré vozidlo nemožno v dohodnutom termíne pristaviť, je dopravca povinný o tom bezodkladne upovedomiť prepravcu a prípadne dojednať iný termín pristavenia vozidla. Prepravca môže v tomto prípade od zmluvy odstúpiť.

 

 1. Ak sa po vyzvaní odosielateľa na pristavenie vozidla k nakládke, toto nenaložené vráti späť vinou odosielateľa, je prepravca povinný dopravcovi uhradiť náklady za márnu jazdu a prípadne poplatok za zdržanie vozidla.

 

 1. Po prijatí objednávky môže dopravca požadovať od prepravcu zloženie zálohy až do výšky 50 % z predpokladaného prepravného. Prijatie zálohy je dopravca povinný prepravcovi potvrdiť.

 

 1. Objednávka môže byť zadaná na jednu prepravu, určitý počet prepráv alebo na určité časové obdobie.

 

 

Čl. 5

Prepravná zmluva

 

 1. Ak si prepravu u dopravcu objedná podnikateľ, dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave veci v zmysle ust. § 610 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).

 

 1. Ak si prepravu u dopravcu objedná fyzická osoba nepodnikateľ, dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave nákladu v zmysle ust. § 765 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník).

 

 1. Prepravná zmluva medzi prepravcom a dopravcom vzniká aj prijatím objednávky, ktorá bola dopravcom prepravcovi potvrdená.  

 

 1. Ak dopravca vyhovie návrhu príjemcu zásielky na jej ďalšiu prepravu inému príjemcovi, vzniká nová prepravná zmluva.

 

 1. Prepravnou zmluvou sa dopravca zaväzuje prepravcovi, že vykoná prepravu za dohodnutých podmienok a za podmienok ustanovených týmto poriadkom. Prepravca sa dopravcovi zaväzuje, že splní dohodnuté a prepravným poriadkom ustanovené podmienky a že zaplatí prepravné.

 

 1. Odosielateľ zásielky a dopravca sa môžu dohodnúť, či prepravné vyplatí odosielateľ zásielky celkom alebo čiastočne, alebo či prepravné uhradí prijímateľ zásielky.

 

 1. Ak má prepravné uhradiť prijímateľ zásielky, ale úhradu odmietne, je povinný zaplatiť prepravné odosielateľ zásielky. V takom prípade môže dopravca odovzdať zásielku prijímateľovi len so súhlasom odosielateľa.

 

 1. Úhrada prepravného je splatná s odovzdaním zásielky prijímateľovi, ak nie je dohodnuté inak. Dopravca je oprávnený požadovať od času splatnosti dohodnuté penále.

 

 1. Zmluvou o preprave veci môže byť dopravca zaviazaný, že zásielku počas prepravy sprevádza prepravný (nákladný) list.

 

 1. Odosielateľ zásielky nesie voči dopravcovi dôsledky nepravdivého uvedenia popisu fyzikálnych vlastností zásielky alebo ich neuvedenie, ktoré malo okrem iného za následok zatajenie nebezpečného alebo nezákonného charakteru prepravovanej zásielky.

Čl. 6

Zmena prepravnej zmluvy

 

            Odosielateľ môže dodatočne nariadiť dopravcovi, až do doby vydania zásielky prijímateľovi, že:

-          zásielka má byť vrátená späť do miesta odoslania;

-          zásielka má byť počas prepravy zadržaná;

-          dodanie zásielky prijímateľovi má byť odročené;

-          zásielka má byť dodaná inému prijímateľovi;

-          zásielka má byť zvýšená, znížená alebo zrušená;

-          zásielka má byť dopravná na iné miesto určenia;

-          časti zásielky majú byť dodané na rôzne alebo iné miesta vykládky ako bolo určené v prepravnej zmluve alebo v prepravnom liste.

 

 

Čl. 7

Reklamačné konanie

 

 1. Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo príjemcu vyplývajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu vykonávanú v Slovenskej republike v Obchodnom zákonníku a v Občianskom zákonníku.

 

 1. Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo príjemcu vyplývajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu v Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR).

 

 1. Oprávnený (prepravca) musí reklamovať u dopravcu všetky práva vyplývajúce z prepravy písomne.

 

 1. Vrátenie zaplatenej sumy za prepravu je oprávnený (prepravca) žiadať len ak ju preukázateľne dopravcovi uhradil.

 

 

Čl. 8

Záverečné ustanovenia             

 

 1. Podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, dopravca zverejnil tento prepravný poriadok na svojom webovom sídle (www.dopramax.sk) a je k dispozícii aj v sídle dopravcu.

 

 1. Podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.

 

 1. Objednávateľ prepravy je pred podpísaním prepravnej zmluvy povinný sa s týmto prepravným poriadkom oboznámiť.

 

 1. Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku sú platné dňom ich zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle dopravcu.

 

 1. Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, dopravca zabezpečí jeho zverejnenie a sprístupnenie na svojom webovom sídle v úplnom znení.

 

 

 

Turčianska Štiavnička, 01. februára 2013

 

 

 

           Miloš Balšianok

         konateľ spoločnosti